Tag: gạo bụi sữa

BỤI SỮA

Nở, mềm, xốp, hương vị tự nhiên